Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН –  www.mlsp.government.bg

Закон за хората с увреждания – mlsp.government.bg

Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията – mrrb.bg

Комисия за защита от дискриминация – kzd-nondiscrimination.com

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност – government.bg