Каква е нашата мисия и какви са ни целите?

Нашата мисия е достъпна среда и равни възможности. Целта е да подкрепяме и да информираме хора с различни двигателни възможности, за да бъдат те пълноценни в своите мечти, интереси, професионално и личностно развитие.

Достъпна средата
за всички хора

Да съдейства за подобряване и улесняване на достъпността на средата за хора с увреждания и различни двигателни възможности, съзнавайки, че взаимодействието между тези хора и различните пречки, пред които се изправят в заобикалящата ги среда, затрудняват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите;

Помощ на хора в неравностойно положение

Да подпомага хора в неравностойно положение, в частност хора с увреждания и различни двигателни възможности, предоставяйки шансове за интеграция, защитавайки специфичните им права и интереси;

Правила за равни шансове за хората

Да подпомага разработването на правила за равни шансове за хората с увреждания и различни двигателни възможности и утвърждаването, и оценяването на политики, планове, програми, платформи за подпомагане и развиване на дейности на национално, регионално и международно равнище за по-нататъшно изравняване на възможностите за хора с увреждания;

Проблемите на хората с увреждания в центъра на общественото внимание

Да съдейства за подобряване и улесняване на достъпността на средата за хора с увреждания и различни двигателни възможности, съзнавайки, че взаимодействието между тези хора и различните пречки, пред които се изправят в заобикалящата ги среда, затрудняват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите;

Достъпа до пазара на труда на хора с увреждания

Да съдейства за създаване на реални социално-икономически предпоставки за улесняване на достъпа до пазара на труда на хора в неравностойно положение, в частност хора с увреждания и различни двигателни възможности, и да подпомага създаването на устойчива заетост, включително и чрез подобряване на заобикалящата ги среда;

Подобряване и осигуряване на достъпна среда за активен професионален, социален и обществен живот

Да подпомага държавни, общински и частни структури в дейностите им за  подобряване и осигуряване на достъпна среда за активен професионален, социален и обществен живот на хора с увреждания и различни двигателни възможности, включително на онези, изискващи по-интензивна подкрепа;